georges schummer  Fri Mar 21 14:27:39 2014 Date
Message Et deet mir leed fir Iech, Här Oswald, datt Dir et net selwer mierkt. Mee wat mir maachen, geet Iech glat näischt un!In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb