RER Luxembourg a.s.b.l.  Thu Jun 27 12:42:05 2013 Date
Message @ Här Oswald- 13.6.2013
RER Luxembourg a.s.b.l. huet sech a verschiddene Presse-Artikelen ëmmer fir den Erhalt an den Ausbau vun der Eisebunnsstreck Ettelbréck-Dikkrech ausgeschwat.
Eist Engagement geet zréck op d'Editiounen 2002 an 2004 vum "Projekt BB" vum G. Schummer, wou d'Stéck Dikkrech - Ettelbréck - Schieren - Colmarbierg - Bissen als Deel vum regionalen RER-Netz opgefouert ass.
Mir sinn och der Meenung, datt d'Stréck tëscht Ettelbréck an Dikkrech op 2 Gleiser ausgebaut gi sollt, an zousätzlech Halten sënnvoll sinn. Déi neisten Varianten-Analysen a Präisvergläicher bestätegen dat jo och.In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb