Claude Oswald claude.oswald@secu.lu  Thu Jun 13 10:22:01 2013 Date
Message Zitat vum JM Jacoby : ″Dauerlösung nur mit Dezentralisierung

Selbst mit einer Eisenbahnhalt Howald bzw. Rote Brücke und einer Verlängerung der Eisenbahn im Tunnel unter Oberstadt und Limpertsberg hindurch wird nichts erreicht, wenn der Zuwachs von Arbeitsplätzen nicht gestoppt wird in der Hauptstadt. Aktuell läßt sich damit die Mobilitätssituation deutlich verbessern. Werden aber in den kommenden 10 Jahren noch einmal 100.000 Arbeitsplätze draufgesattelt – und die Prognosen laufen darauf hinaus – werden wir wieder genau dort sein, wo wir heute sind.

Nötig ist also eine effektive Dezentralisierung – über die Verlegung von zwei Dritteln der Uni und ein paar Verwaltungen auf Belval und die Forstverwaltung nach Diekirch hinaus – nötig. Der neue Allgemeine Bebauungsplan muß so gestaltet sein, daß neue Wohnungen gefördert und zusätzliche Arbeitsplätze verhindert werden. Alles andere führt ins Chaos!″

Et ass eng interessant Ausso, dass och de City-Tunnel net d’Léisung ass, falls ëmmer nach méi Aarbechtsplazen an der Stad geschafe ginn. Well op déi Manéier stéisst och den ënnerierdeschen Zuch u séng Grenzen.

Et kënnt ee méi generell iwwerleeën, ob et sënnvoll ass dass all Dag d’hallef Lorraine op Lëtzebuerg gepilgert muss kommen, well an der Lorraine keng Aarbechtsplaze sinn, oder keng déi esou gutt bezuelt sinn, wéi zu Lëtzebuerg. Déi Leit géife vill Zäit wannen an hätte sëcher näischt dogéint, wa si ähnlech gutt bezuelten Aarbechtsplazen zu Diddenuewen, Metz oder Nanzeg fanne géifen.

Munchmol héiert een d’Argument, mir bräichten deen Zouwuess u Grenzpendler, fir eis Sozialsystemer ze finanzéieren. Dat mag op den éischte Bléck richteg sinn, well à court terme kréie mer vill Leit bäi déi cotiséieren.

Mer mussen awer och bedenken, dass déi selwecht Leit mëttel- a laangfristeg gesinn, Prestatiounen ze gutt hunn. Mir mussen hinne spéiderhin eng Pensioun an d’Ausland bezuelen.

Dat heescht, mir stiechen an engem Däiwelskrees, aus deem mer net méi erauskommen. Mir brauchen ëmmer méi Cotisanten, fir ëmmer méi Prestatioune kënnen ze bezuelen. Konkret bedeit dëst, mir mussen enges Dages d’ganzt Land mat Industrie- an Handelszonen zoubetonéieren.

Kann dat eng Perspektiv sinn ? Wëlle mer dat ? Oder si mer bereed, iwwer eise Liewensstil nozedenken ?

Da wëll ech awer nach eppes lassginn, wat mer um Mo läit. Et sinn eng Partie Leit déi vun enger Opwäertung vum ëffentlechen Transport schwätzen, déi awer an der Praxis de Géigendeel maachen.

Mer hunn eng Eisebunn tëschent Dikrech an Ettelbréck ; respektiv ass et haut méiglech, mat engem direkten Zuch vun Dikrech an d’Stad ze fueren. Déi ganz Streck vun Dikrech bis an d‘Stad funktionéiert esou ähnlech wéi eng besser S-Bunn.

Elo soll dann am Kader vun den Nordstadprojeten déi bestehend Eisebunnslinn verstëmmelt ginn. Et soll e grousse Boulevard an d’Plaz kommen.

Mech perséinlech huet schockéiert, dass bei der Ofstëmmung am Ettelbrécker Gemengerot de grénge Conseiller Albert Jacoby géint den Zuch gestëmmt huet. Dat Eenzegt wat him anscheinend agefall ass, fir säi gréngt Gewëssen ze berouegen, ass eng Velospist déi awer, wéi mer wëssen, just eng Alibifunktioun huet a keen Ersaz fir eng Eisebunnslinn ass. Déi Dikrecher Leit wäerten an Zukunft mam Auto op de Parking bei der Ettelbrécker Gare fueren ; respektiv fuere se direkt mam Auto an d’Stad.

Ech geséich eng Méiglechkeet fir d’Streck Dikrech-Ettelbréck ze retten. Et kënnt een déi e Niveau méi déif an enger Tranche ouverte verleeën, déi iwwerall do gedeckelt wier, wou eng Quierstrooss ass.

Op déi Manéier hätt een d’Barrièren éliminéiert, an et wiere keng Geforepunkte méi.

Ech si keen Techniker. Ech fuere gelegentlech an d’Ausland kucken a gesinn esou Anlagen, an da maachen ech mer méng Gedanken.

Et géif mech interesséieren, wéi Dir dozou stitt.In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb