PIT pit.kohl@bluemail.ch  Thu May 9 17:42:54 2013 Date
Message MOIJEN ALLEGUER,
NODEEM ECH VILL STIED BESICHT HUNN, KOMMEN ECH,MATT DEN MEGELECHKEETEN 2013...ZUM SCHLUSS WEDER TRAM NACH RER. WELL ALLES WAAT OP SCHINNEN FIERD EEN RIESEGEN KAMMEI'DI-DACH AN NUECHT- MECHT. DOFIR SETZT D'ENERGIE FIR ZUKUNFT VILLEICHT ANN BUSSEN: ELEKTRO, ODER WAASSERSTOFF. ALL DACH GETT ETT FORTSCHRETTER...AN DUERCH MATT-MAACHEN GEET ETT NACH SCHNELLER. DASS SCHON VILLES UM MAART AN MACHBARMATT- DANK DER HELLEF VUN DER SONN, WASSER USW.
LEWEN GROUSS
PIT CHIn order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb