rer  Sat Oct 29 15:13:11 2011 Date
Message Wou di Beitrg hikomm sinn, wsse mir leider och net. Et schint eppes mam Datum ze dinn ze hunn, wll och eege rzent Bitrg sinn duerno erm verschwonnen. Huet een en Tipp, wou ee siche kann?
RER Luxembourg asbl.In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb