Damniel Grommes eatelier@pt.lu  Thu May 22 09:22:09 2008 Date
Message Elo gtt eng "definitiv" Versioun vum Tram virgestallt, bei deer verschidden technesch Detailer vergiess goufen.
Di noudgeflickt Adolphe-Brck soll also problemlos kenne verbreed ginn?
Den Tram brauch anscheindend kee Betriebshaff (Garage)?In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb