Claude Oswald  Tue Sep 18 19:51:52 2007 Date
Message Et freet mech ze liesen, dass den Här Schummer de Stellewäert vum Zürcher Tram unerkennt. Woubei ech allerdings soe wëll, dass dat Adjektiv "pittoresk" mech stéiert, well et dach tëschent den Zeile suggeréiert, dass den Tram e museale Charakter huet. Wien déi nei Tramen zu Zürich (siehe "Cobra") geseit, stellt jiddefalls fest, dass déi e modernen an attraktiven Androck maachen a kengesfalls "pittoresk" wierken.

Thema "Feinverdeelung": D'S-Bunn suergt fir d'Grobverteilung, an den Tram ass éischter fir dat Feint. Och zu Lëtzebuerg wou d'Eisebunn méi oder wéineger wéi eng S-Bunn funktionéiert, kann ee sech dat esou virstellen, dass den Zuch iwwert déi nei geplangte Garen (Houwald, Zéisseng ...) d'Grobverteilung mecht, an dass den Tram den innerstädtesche Part iwwerhëlt.

D'Tram asbl begleed an deem Sënn déi aktuell Pläng vun der Regierung, an et wier ze wënschen, dass et net nees eng Kéier wéi 1999 geet, wou de BTB-Projet vun Tramsgéigner muttwëlleg zerried an torpedéiert gouf. Et wier fatal fir eist Land, wa mer nees eng Kéier 10 Joer mat Diskussioune verléiere géifen, wou alles a Fro gestallt gëtt, a wou mer op kee gréngen Zweig kommen. Ech fäerten nämlech, dass mer anerefalls net nëmmen den Anschluss verléieren, ma dass och deen een oder aner vun eis net méi erliewe wäerd, dass iwwerhaapt e Projet an d'Realitéit emgesat gëtt.

Et däerf een den Tram an der Stad och net isoléiert vum "Rescht" vum Land kucken. D'Diskussiounen em de Projet "Nordstad" weisen, dass dat Verkéiersmëttel an deem Bereich eng wichteg Roll spille kënnt. Wien d'Pläng zu Ettelbréck op der Gemeng gesinn huet, versteet, dass et net méiglech wäerd sinn, d'Streck Ettelbréck-Dikrech an Zukunft nach mat klasseschem Zuchmateriel ze bedingen, sou wéi eenzel Tramsgéigner dëst bei Gelegenheet virgeschloen hunn. D'Alternativ wäerd sinn, dass mer an deem Fall op de Bus zeréckgreife mussen, an dass mer domat eng wichteg Chance verpassen, fir d'Virdeeler vun der Schinn ze notzen.

Souweit ech dat matkritt hunn, gëtt de Projet Nordstad-Tram vun der ALACF ënnerstëtzt, engem Verein also wou den Här Schummer Member ass.In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb