georges schummer georges@busbunn.net busbunn.net  Wed Aug 16 15:58:02 2006 Date
Message Genee dat ass de Punkt!
Och mam Tram kann een nëmmen mat groussen Investitiounen eng Emverdeelung vum Stroosseraum errechen. Et kommen doduerch keng Verkéiersfläche bäi. Och den Tram verbrauch op der knapper Uewerfläch wertvoll Plaz. Ob op deene Flächen Bussen oder Tramme fueren, doduerch gëtt déi erreechbar Transportkapazitéit kaum méi grouss. Si verbrauche pro Persounekilometer bal déi selwecht Verkéiersfläch.
Dat ass jo eigentlech och de Grond, virwat an anere Stied den öffentlechen Transport an den Tunnel geluegt gëtt. Et entstinn zousätzlech Verkéiersflächen, wou een och nach vill méi séier vun der Plaz kënnt. Déi gewonne Plaz kann een ënner anerem notzen, fir d'"mobilité douce", d. h. fir d'Veloen a fir d'Foussgänger. Doduerch kann d'Liewensqualitéit an de Stied entscheedend verbessert ginn.

En Tram ass e gudd an attraktivt Verkéiersmëttel, wou en der Demande gewues ass a wa Plaz duefir do ass, an net nach zousätzleche Chaos bréngt. Dat wir an der neier Avenue awer mat Sëcherheet de Fall.In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb