ferdy adam ferdy.adam@gmail.com  Thu Mar 2 11:25:39 2006 Date
Message all dest mecht senn, nodeem ech mer et GANZ schnell ugekuckt hun.
ech blecken allerdings net duerch, an dat wär d'fro déi et ze beäntwerten wir, firwat esou en raisonnablen projet net och politesch an finanziell duerchsetzbar ass.
et schengt dach esou ze sin dass nemmen esou en projet letzebuerg kann a punkto transport, a verbindung mat der groussregion, no viir ka brengen.
faIn order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb