Sinner Marc marc.sinner@alice.lu  Thu Jul 28 11:54:17 2005 Date
Message D'Grondidee vum Projet BB ass gudd an am Ausland fonktionnéiert et jo och. Mee Lëtzebuerg ass eben net matt all Stad ze vergleichen.

Esou en Tunnel vun der Gare bis op Dommeldange an op de Kirchbierg matt zwou Brecken iwert den Uelzechtdall ass immens déier a ganz schwéier ze bauen.

En plus leien d'Garen immens déif, waat Liften a Rolltraapen afuedert. Wéi schnell ass et méiglech esou eng Statioun ze evakuéiren van Lift a Rolltaapen net ginn. Op alle Falle net an 1 Minut!!!

Ech sinn d'accord datt desse Projet eng grouss Kapazitéit brengt, mee en ass schrecklech deier.

Dofir sinn ech fir en Tram uerch de Stadzentrum iwert d'Roud Breck op de Kirchbierg. Deen Tram soll en Takt hu vun 3 Minuten an op der Gare kennen nach Linnen op de Geeseknäppchen an op d'Cloche d'Or weidergoen. Zousätzlech sollen um Rand vun der Stad sougenannte "Gares périphériques" gebaut fir déi Leit déi net mussen an de Stadzentrum erafueren an duerno nees eraus.

Sou soll awer och de Bus ng wichteg Roll iwerhuelen matt optimale Correspondenzen an Express-Linnen. Sou wiren déi ronn 300.000 Pendler méi verdeelt an geng keng Konzentratioun op d'Gare centrale zoukommen.In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb