RER Luxembourg a. s. b. l. rer @ rer.lu  Fri Apr 22 19:08:36 2005 Date
Message Jenifer,
Do gëtt et der eng "Hellewull". Probéiert einfach iwwer eng Suchmaschinn, z.B.: www.google.lu, ...google.de, ...altavista o. ä. mat de Stéchwieder "Verkehr Luxemburg", "Transport Luxemburg", "Öffentlicher Transport Luxemburg"... Do fand Dir och vill "Links"In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb