Mehlen Robert rmehlen@chd.lu  Sat Nov 27 21:23:32 2004 Date
Message De gesonne Mënscheverstand muss jiddferengem soen, datt dëst Konzept dat eenzegt ass, wat de Verkéiersproblem an a ronderem d'Staad léise kann. Loosse mer hoffen a schaffen, datt de Verstand leschten Enns iwer politesch Bornéiertheet meeschter gët.In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb