C. Oswald oswaldcl@pt.lu  Mon Dec 13 15:29:04 2004 Date
Message Nach e Pefferkär …

Ech fanne, wann de Präsident vun der USILL säi Posten dozou "benotzt", fir ëffentlech Stëmmung ze maache géint e Projet, dee vun der virechter Regierung ausgeschafft a vun der neier Regierung emgesat gëtt, dass de Präsident vun der USILL an deem Fall esou fair soll sinn, dass e sech déi nächste Kéier dem Wielerverdikt stellt.

Ech fannen et nämlech net ganz "propper", wann de Präsident vun der USILL den Usproch erhieft de Leader vun enger Art "ausserparlementarescher Oppositioun" ("APO") ze sinn, deen awer net duerch allgemeng an demokratesch Wahle legitiméiert ass. Souweit ech héieren hunn, sinn och net all Delegéiert vu sämtlechen Interessevereiner mat him d'accord …In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb