C. Oswald oswaldcl@pt.lu  Fri Dec 10 17:01:43 2004 Date
Message Oh, Här Thewes!

Ass dat do alles, wat Dir zum Thema ze soen hutt?

Ech verstinn, dass Dir e Fan vum R.E.R. sitt, an dat ass och Ärt gutt Recht.

Mee vläicht probéiert Dir, e bëssche méi sachlech ze argumentéieren, vu que dass Dir mir reprochéiert, ech géif dat net maachen.

Fir de Rescht erlaaben ech mer, Ärt Urteel unzezweifelen, dat Dir iwwert mech fällt.In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb