Pol  Mon Dec 6 09:00:27 2004 Date
Message Schwaacht Glidd dowéinst well et eng kuerz Verbindung teschent 2 Eisebunnsstrecken (mat méi grousser Kapazitéit) as.
Ech soen net dass déi aner alleguer blöd wieren déi en Train-Tram asetzen, mee et as jo awer esou, dass (z.b. zu Karlsruhe) e relativ grousst Trammsnetz mat ville Strecken déi duerch déi ganz Stad gin existéiert (an och fonktionnéiert). An dat as bei eis jo awer bis elo nach iwwerhaapt net virgesin.

Wéi ech déi Saach gesin as d'Ziel vum RER Letzebuerg op kee Fall dat fir sech géint en Tram zu Letzebuerg ze wieren! Et geet drem vir d'Stad (Kierchbierg a virun allem och de Stadzentrum) esou un den Eisebunnsreseau unzebannen, dass mir op der Schinn net déi selwecht Fläschenhäls virun der Stad kréien wéi op der Strooss. E staarkt Reckgrad eben!

Wou mir grad beim Thema sin: Liest emol d'Kapitel 11 vun der aktueller BB-Brochure. Dir wäert gesin, dass esouguer de Georges Schummer net total dergéint as, en Tram ze bauen.
Ech mengen dat (BB-Kap.11) wier dach evl. eng Méiglechkeet, wou mir all zesummen un engem Strang kéinten zéien! Dann hätte mer en RER AN en Tram zu Letzebuerg!
Dir hudd Recht: Mir erreeche vill méi (a vill méi séier) wa mer eis net géigesäiteg bekämpfen. Mee et muss een sech awer wieren, wann Decisioune geholl gin déi an déi onlogesch sin (Modul K: 2km Tramstreck teschent 250km Zuchschinnen, keng Ubannung vum Zentrum). Dat as de Grond virwat RER Letzebuerg gegrennt gin as, resp. virwat de Georges Schummer de Busbunn iwwerhaapt entweckelt huet (steet mengen ech am Virwuert vun der BB-Brochure).In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb