C. Oswald oswaldcl@pt.lu  Sun Dec 5 23:20:02 2004 Date
Message Här "pol"!

Vu que dass mir alle béid "partis pris" sinn, si mir alle béid schlecht gestallt, mengen ech, fir ze jugéieren, we vun eis "sachlech" argumentéiert, a wen aus der Roll fällt.

Fir de Rescht musst Der d'Regierung froen, firwat si un deem (soi-disant) schwaache Glitt festhält. Ech si grad amgaang de "Stadtverkehr" ze liesen, an ech froe mech, ob aner Stied (a Regierungen) am Ausland blöd sinn, wa si permanent "schwaach" Glidder bauen.

Dir sollt wëssen, dass d'Tram asbl 1991 gegrënd gouf, an dass mir eis vill mat der Matière beschäftegt hunn an och etlech Réseauen an d'Ausland kucke waren, respektiv op der Plaaz mat de Verantwortleche geschwat hunn.

Nodeem dass de initiale BTB-Projet mat zum Deel topegen a béisartegen Argumenter zerried gouf, hu mer elo nees e Projet um Dësch leien, an ech géif et wierklech schued fannen, wann den "objet social" vum RER.lu sech doranner resüméiere géif, dass hien dëse Projet boykottéiert.

Solle mer dann éiweg zu Lëtzebuerg streiden, ouni dass eppes dobäi erauskënnt?


P.S. - Ech géif et gutt fannen, wann Dir Iech ze erkenne géift, mat Ärem voll Numm.In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb