Pol  Sun Dec 5 18:21:14 2004 Date
Message Ech mengen mir schwetzen hei ganz einfach laanschteneen:
D Fro as net, ob mir en Tunnel brauchen oder net, mee d'Fro as déi op mer en Train-Tram brauchen oder net!

En Train-Tram as jo u sech keng schlecht Saach, mee beim aktuelle Projet wou déi eigentlech Tramsstreck just 2-3 km huet rentéiert et sech ganz einfach net, dat Material mat all senge Vir-an Nodeeler unzeschaafen. Et as dat vill zitéiert Bild vun engem schwaache Glidd an enger staarker Ketten!
A wa mer de Modul K (Kierchbierger Train-Tram) elo just bauen an der Hoffnung, spéider emol de BTB méi einfach duerchgesat ze kréien (also d Ubannung vum Stadzentrum) muss awer och fir d'éischt emol driwwer geschwat gin, dass am BTB stung dass wéinst de Kräizunge mam Autosverkéier just all 4. Zuch (oder Train-Tram) op der Nord-Süd-Streck duerch d Stad fuere kéint, de Räscht giff wéi bis elo iwwert déi al Streck op d'Gare fueren wou een da misst op de Bus oder Tram emklammen.

Genau dat heiten as déi sachlech Diskussioun, déi mir eis all wenschen. Schued just dass verschidde Leit dobäi emmer perséinlech musse gin an privat Beleidegungen an d'Welt setzen.In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb